Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtöki Csoport

Katolikus Ifjúsági Közösség

Péntek
Szombat
Vasárnap

Erények

Zsófi

Csütörtöki levél

Istenhez tartó utunk során olykor nehezen találjuk meg a helyes ösvényt. Az életben nehéz kifürkészni, hogy mit vár tőlünk az Atya, és milyen cselekedeteket kell elkerülnünk. Szerencsére az úton vannak sarokkövek, melyek segítenek a keresésben – ezeket hívjuk erényeknek. A belső értékek nemcsak rendezett életet biztosítanak, de megmutatják az üdvösségre vezető létmódot is. A 20-as kiscsoport a héten az isteni és a sarkalatos erények témájával foglalkozott ráhangolódásában.

 

 

I. Gondolatok (Peti)

A négy sarkalatos erény sarkponti szereppel bír. Megnevezésük a latin „cardo” (sarok) szóból ered. Beszédes ez a név: arra utal, hogy az ajtó is a sarkon fordul el.

Okosság (Sapientia): az okos ember vigyáz a lépéseire, és lelkiismeretesen cselekszik.

Igazságosság (Justitia): állhatatosság, ami által az ember megadja Istennek azt, amivel tartozik Neki.

Lelki erősség (Fortitudo): ez az erény a nehézségek közepette biztosítja az állhatatosságot.

Mértékletesség (Temperancia): mérsékli az élvezetek vonzalmát, és az akaratot helyezi előtérbe az ösztönökkel szemben.

A három isteni erény az Úrral való kapcsolatunkról szól:

Hit: cselekedetek követik. Tettek nélkül a hit halott.

Remény: a mennyország felé való törekvés.

Szeretet: kettős jelentéssel bír. Egyrészt az isteni, másrészt a felebaráti szeretetet foglalja magába. /Jn 15,9/

 

Szívem telve van Veled…

 

II. Könyvidézet (Gergő)

A hit nem indulat, vagy érzelem, nem öntudatlan, vak sodródás valami bizonytalan természetfölötti világ felé, nem egyszerűen az emberi szellem elemi szükséglete, nem csupán annak megérzése, hogy létezik Isten. Nem indokolatlan, pusztán az érzelmekre hivatkozó meggyőződés, hogy az ember valamiképpen üdvösségre hivatott és megigazult, nem is olyan valami, ami felbuzog a lelkünkben. A hit mindenekelőtt értelmünk beleegyezését kívánja. Tökéletesíti az észt, de nem rontja le. Olyan igazságokhoz juttatja az értelmet, amelyet puszta okoskodással soha nem tudna megragadni. A hit nem teszi fölöslegessé az értelmet, nem tagadja meg, nem rombolja le.

 

(Thomas Merton: A csend szava)

 

Dicső, fenséges Úr, s király…

 

III. Részlet XVI. Benedek pápa Deus caritas est c. enciklikájából (Feri)

Jézus Krisztus – Isten megtestesült szeretete (10. oldal)

 

Te vagy az út, az igazság…

 

IV. Részlet XVI. Benedek pápa Spe Salvi c. enciklikájából (Attila)

A remény elsajátításának iskolái és gyakorlóterei (18. oldal)

Aquinói Szent Tamás sokat foglalkozott az erények közt fennálló kapcsolattal. Hit és remény csak nem tökéletes formában létezhet. Szeretet nem létezik hit és remény nélkül. A tökéletes erények abban különböznek a tökéletlenektől, hogy már alapból bennük foglaltatik a hajlam a jó tettekre. Ezek olyan szokásokra mutatnak rá, amelyek arra sarkallják az embert, hogy jól cselekedje a jó cselekedeteket. A négy sarkalatos erény közül az okosság kiemelkedik, mert e nélkül az erény nélkül nem létezik a többi érték. A szeretet is hasonló szerepet tölt be: aki elveszíti halálos bűn következtében a szeretetet, az elveszíti az összes többi értéket is. Az erények elérésének feltétele, hogy az ember helyesen forduljon céljaihoz.

 

Teremts bennem tiszta szívet…

 

V. Előadás (Püspök atya)

Az erény definíciója a Katekizmus szerint így hangzik: maradandó és erős készség a jó megtételére. A jót mindig könnyebb megérteni, mint megtenni, ezért a hősiesség nem csupán egyszeri cselekedet, hanem begyakorolt magatartás. Az erény arra teszi képessé az embert, hogy önmaga legjavát adja, és minden testi/lelki cselekedetével a jó felé törekedjen. Ez egyfajta benső összeszedettséget igényel, amiben a személy megtanul egyedül lenni, és egy célra koncentrálni. Az erényes élet célja, hogy az ember hasonlóvá váljon Istenhez. Az istenszeretet az aszkézissel tud kiteljesedni.

Az emberi erényesség egy következetes magatartásforma, egy állandó készség, az értelem és akarat tökéletessége. Az igényes szabadság megélése során a személy látja a célját, amit el akar érni, és összeszedetten halad felé. Ez lemondásokat és önmegtartóztatásokat igényel. A következetesség feltétele a fegyelmezettség, ami rendezi a szenvedélyeket, és előírja a helyes cselekvésmódot. A lelki ajándékok könnyedséget, önuralmat és örömet biztosítanak az erkölcsös élethez. Erényes ember az, aki szabadon, és belső meggyőződésből teszi a jót.

Ha a sarkalatos erényeket meg tudjuk tartani, akkor már rendben van az életünk.

Az isteni erények közvetlenül az Úrra irányítják a figyelmünket, és segítenek abban, hogy bensőséges kapcsolatban éljünk az Atyával. Ezeket a lelki ajándékokat az Isten ajándékozza nekünk személyesen, és ezek által nyer formát az összes erkölcsi erény.

 

Kérdések

  1. Mit jelent számodra a hit?
  2. Hogyan segít át életed nehézségein, vagy kisebb-nagyobb problémákon a hitből fakadó remény? Van konkrét célod, ami felé tartasz? Mennyire veszed ezt figyelembe egy adott probléma közepette?
  3. Mennyire összeegyeztethető az érzéki szeretet a feltétel nélküli szeretettel?
  4. Nézz magadba! Mindenki értékelje magát egy skálán 1-től 5-ig, ahol: 1=annyi erőfeszítést teszel az üdvösségért, amennyi éppen elegendő; 5=teljes odaadással próbálsz fejlődni az erényekben, hogy biztosan üdvözülj. Osszátok meg egymással, hogy hány pontot adtatok magatoknak, és miért éppen ennyit! Hogyan tudnátok növelni az értéket?
  5. Egyszerű teológiai megfontolással belátható, hogy a legkisebb kegyelem is többet ér, mint az egész világ, mivel általa az isteni életben részesülünk. Mit gondolsz, akkor miért hajlandó az ember eljátszani a kegyelmet világi javakért?
  6. Az erények mellett léteznek bűnös szokások, melyek képesek leépíteni az emberben az erényeket. Gyűjtsetek minél több ilyen szokást közösen, hogy azután elkerülhessétek ezeket!
Csücsop